دسته بندی اخبار

نوشته تستی 1

نوشته تستی 1

رخی از پزشکان از دیسپورت و بوتاکس زیر چشم برای صاف کردن ظاهر خطوط استفاده می‌کنند و نتایج خوبی نیز گزارش شده است، در حالی که بعضی دیگر از تزریق‌کنندگان به دلیل خطرات مشاهده‌شده، مانند افتادگی و...

نوشته تستی 2

نوشته تستی 2

رخی از پزشکان از دیسپورت و بوتاکس زیر چشم برای صاف کردن ظاهر خطوط استفاده می‌کنند و نتایج خوبی نیز گزارش شده است، در حالی که بعضی دیگر از تزریق‌کنندگان به دلیل خطرات مشاهده‌شده، مانند افتادگی و...

نوشته تستی 3

نوشته تستی 3

رخی از پزشکان از دیسپورت و بوتاکس زیر چشم برای صاف کردن ظاهر خطوط استفاده می‌کنند و نتایج خوبی نیز گزارش شده است، در حالی که بعضی دیگر از تزریق‌کنندگان به دلیل خطرات مشاهده‌شده، مانند افتادگی و...